Projecten en projectgroepen

LVSC houdt je hier op de hoogte van relevante lopende en nieuwe projecten binnen en buiten de vereniging. Nieuws, kennis en informatie over de lopende projecten vind je hier terug.

Wil je een project starten, melden of deelnemen aan een projectgroep? Reageer dan op de oproepen via de nieuwsbrieven van LVSC waar regelmatig vacatures in staan voor projectgroepen die gaan starten of neem contact op met het bureau.

Wil je weten wie de leden van een bepaalde projectgroep zijn, kijk dan hier.

Herregistratie Ontwerp domeinen supervisie en coaching

De projectgroep Herregistratie Ontwerp

De projectgroep Herregistratie Ontwerp (PHO) werkt, in opdracht van het bestuur, het Voorstel Inrichting Pilot Vernieuwing herregistratie uit, tot een concreet voorstel onderzoeksplan voor herregistreerders van de LVSC. Dit gaat om de supervisoren, leersupervisoren en registercoaches in 2021.

Doel van het onderzoek:
Het inrichten en onderzoeken van een vernieuwd proces gericht op doorontwikkeling van de professional om te komen tot herregistratie binnen de domeinen supervisie en coaching, waarbij op positieve wijze;

  1. de doorgaande professionele ontwikkeling centraal staat;
  2. en de onderlinge betrokkenheid van leden wordt vergroot.

Toelichting:
Er bestaat al vele jaren onvrede over de wijze van herregistreren onder geregistreerde leden bij LVSC. De huidige herregistratie is vooral een kwantitatieve toets welke bestaat uit: het verzamelen van voldoende PE-punten en het volgen van voldoende intervisie en het (op verzoek) overleggen van het aantal gedane trajecten. Vooral dit laatste aspect is een doorn in het oog van een aantal leden omdat dit niets zegt over op welke kwalitatieve wijze je je met je vak bezig bent. Het bestuur heeft, gevoed door een ledenwerkgroep ‘competentieprofielen’ van LVSC, daarom gekeken naar manieren die meer recht doen aan het onderzoeken van de eigen persoonlijke doorontwikkeling van herregistreerders en dit geformuleerd in een opdracht om dit nader te onderzoeken. Voor meer informatie:

De projectgroep Herregistratie Ontwerp bestaat uit: Jetty de Groot (vanuit de CVO), Karin Bouius en Lili Timmermans.

Domein Organisatiebegeleiding

De projectgroep organisatiebegeleiding

De projectgroep organisatiebegeleiding komt voort uit de drie ontwerpbijeenkomsten organisatiebegeleiding in 2019 die gericht waren op het ontwerpen van het domein organisatiebegeleiding. De projectgroep maakt, in opdracht van het bestuur, een voorstel werkplan ‘Aan de slag in het derde domein’ om het domein organisatiebegeleiding concreet vorm te gaan geven binnen (regio’s) en buiten (landelijke activiteiten) de bestaande structuren van de vereniging. Voor meer informatie:

De projectgroep organisatiebegeleiding houdt LVSC-leden en andere geïnteresseerden regelmatig op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen. Lees de updates van de projectgroep organisatiebegeleiding.

Afstudeeronderzoek

Naast deze projectgroep is er door het bestuur een afstudeeropdracht verstrekt aan een afstudeerder van de Master Organisatie coaching van de Haagse Hogeschool. De afstudeerder werkt, in opdracht van het bestuur, de opzet pilot organisatiebegeleiding uit in een onderzoeksplan ‘welkomsgesprekken’ organisatiebegeleiders voor organisatiebegeleiders met verworven competenties Meer informatie:

Extern accreditatieproces Opleidingen LVSC

De Adviesgroep Accreditatie Opleidingen

Deze adviesgroep onderzoekt, in opdracht van het bestuur, onder leiding van Paul Esveld, of en zo ja welke uitgangspunten aanvullend dienen te worden geformuleerd voor coachopleidingen naast het ontwikkelde accreditatiemodel van CPION.

Overkoepelend doel:
Het inrichten van een vernieuwd extern accreditatieproces voor coachopleidingen die zich door LVSC willen laten erkennen.

Afgeleide doelen:

  • Het onderzoeken aan de hand van het beschikbare materiaal (registratiereglementen LVSC, het ECVision model, CPION-model en mogelijk andere informatie) of er aanvullende uitgangspunten geformuleerd dienen te worden voor coachopleidingen. Bij positief besluit:
  • Het formuleren van aanvullende LVSC-uitgangspunten voor coachopleidingen m.b.t. accreditatie op grond van de bestaande registratiereglementen van LVSC, het ECVision model en mogelijke andere informatie.

Toelichting:
In het afgelopen jaar heeft het bestuur zich georiënteerd op de mogelijkheden het accrediteren van opleidingen onafhankelijk te gaan beleggen bij daarvoor gekwalificeerde organisaties, waarna erkenning van opleidingen die zich thuis voelen bij LVSC kan plaats vinden.

De belangrijkste redenen voor onafhankelijke toetsing zijn:

  • Dit past binnen de brede maatschappelijke ontwikkeling naar professionalisering
  • Er zijn veel verschillende opleidingen op het gebied van professioneel begeleiden met diverse eisen en kwaliteit. LVSC wil leden registreren die voldoen aan een bepaalde standaard.
  • LVSC wil een meer onafhankelijke relatie met opleidingen.
  • LVSC wil niet langer werken volgens het principe ‘wc-eend keurt haar eigen wc-eend’ maar dit onafhankelijke beleggen bij instanties die daarvoor de nodige expertise in huis hebben.

Meer informatie hierover: