Projecten en projectgroepen

LVSC houdt je hier op de hoogte van relevante lopende en nieuwe projecten binnen en buiten de vereniging. Nieuws, kennis en informatie over de lopende projecten vind je hier terug.

Wil je een project starten, melden of deelnemen aan een projectgroep? Reageer dan op de oproepen via de nieuwsbrieven van LVSC waar regelmatig vacatures in staan voor projectgroepen die gaan starten of neem contact op met het bureau.

Wil je weten wie de leden van een bepaalde projectgroep zijn, kijk dan hier.

Domein Organisatiebegeleiding

De projectgroep organisatiebegeleiding

De projectgroep organisatiebegeleiding komt voort uit de drie ontwerpbijeenkomsten organisatiebegeleiding in 2019 die gericht waren op het ontwerpen van het domein organisatiebegeleiding. De projectgroep maakt, in opdracht van het bestuur, een voorstel werkplan ‘Aan de slag in het derde domein’ om het domein organisatiebegeleiding concreet vorm te gaan geven binnen (regio’s) en buiten (landelijke activiteiten) de bestaande structuren van de vereniging. Voor meer informatie:

De projectgroep organisatiebegeleiding houdt LVSC-leden en andere geïnteresseerden regelmatig op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen.

Lees de updates van de projectgroep organisatiebegeleiding.

Maart 2022:

De projectgroep organisatiebegeleiding heeft haar advies en resultaat aangeleverd en is inmiddels opgeheven. Zij blijven wel als groep actief om organisatiebegeleiding verder uit te helpen rollen binnen en buiten de vereniging maar hebben geen nieuwe opdracht ontvangen.

Afstudeeronderzoek

Naast deze projectgroep is er door het bestuur een afstudeeropdracht verstrekt aan een afstudeerder van de Master Organisatie coaching van de Haagse Hogeschool. De afstudeerder werkt, in opdracht van het bestuur, de opzet pilot organisatiebegeleiding uit in een onderzoeksplan ‘welkomsgesprekken’ organisatiebegeleiders voor organisatiebegeleiders met verworven competenties Meer informatie:

Extern accreditatieproces Opleidingen LVSC

De Adviesgroep Accreditatie Opleidingen

Deze adviesgroep onderzoekt, in opdracht van het bestuur, onder leiding van Paul Esveld, of en zo ja welke uitgangspunten aanvullend dienen te worden geformuleerd voor coachopleidingen naast het ontwikkelde accreditatiemodel van CPION.

Overkoepelend doel:
Het inrichten van een vernieuwd extern accreditatieproces voor coachopleidingen die zich door LVSC willen laten erkennen.

Afgeleide doelen:

  • Het onderzoeken aan de hand van het beschikbare materiaal (registratiereglementen LVSC, het ECVision model, CPION-model en mogelijk andere informatie) of er aanvullende uitgangspunten geformuleerd dienen te worden voor coachopleidingen. Bij positief besluit:
  • Het formuleren van aanvullende LVSC-uitgangspunten voor coachopleidingen m.b.t. accreditatie op grond van de bestaande registratiereglementen van LVSC, het ECVision model en mogelijke andere informatie.

Toelichting:
In het afgelopen jaar heeft het bestuur zich georiënteerd op de mogelijkheden het accrediteren van opleidingen onafhankelijk te gaan beleggen bij daarvoor gekwalificeerde organisaties, waarna erkenning van opleidingen die zich thuis voelen bij LVSC kan plaats vinden.

De belangrijkste redenen voor onafhankelijke toetsing zijn:

  • Dit past binnen de brede maatschappelijke ontwikkeling naar professionalisering
  • Er zijn veel verschillende opleidingen op het gebied van professioneel begeleiden met diverse eisen en kwaliteit. LVSC wil leden registreren die voldoen aan een bepaalde standaard.
  • LVSC wil een meer onafhankelijke relatie met opleidingen.
  • LVSC wil niet langer werken volgens het principe ‘wc-eend keurt haar eigen wc-eend’ maar dit onafhankelijke beleggen bij instanties die daarvoor de nodige expertise in huis hebben.

Meer informatie hierover: 

Domein Coaching

Projectgroep Coaching

LVSC vindt het belangrijk om het domein coaching verder door te ontwikkelen binnen de vereniging zodat er een gelijkwaardig domein ontstaat naast de domeinen supervsie en organisatiebegeleiding. Van oorsprong is de vereniging ontstaan als beroepsvereniging voor supervisoren. Later is hier het domein coaching aan toegevoegd. Het aantal registercoaches groeit de laatste jaren gestaag met namen door het aansluiten van nieuwe coachopleidingen bij LVSC. Coaches weten LVSC echter nog niet altijd te vinden. Dit vraagt om meer bekendheid onder coaches in Nederland. 

De projectgroep bestaat uit Mariska van Lent, Cees van Elst, Ingrid Schoneveld, Mado Remkes en Marie-Louise Benda. 

Meer informatie: